18/2/14

III- Metodologia de la comunicació digital. Pas 1: Immersió i entorn. (A)


Abordem el procés metodològic pas a pas, després de centrar els criteris metodològics de la comunicació digital, explicant com, l’equip de wordweb, enfronta la immersió i el coneixement de l’entorn.
A. El cas d'un projecte nou en el que es parteix de zero

L’objectiu és entendre les necessitats del projecte a realitzar i acabar concretant el llistat de continguts i funcionalitats que haurà de incloure per tal de poder donar-li forma.

Hem de conèixer quines són les línies estratègiques del client i concretar-les en una estratègia específica de projecte.
Hem de saber molt bé qui són els destinataris (com són, com es comporten, quina expertesa tenen davant de l’ordinador, etc.) i quines són les seves expectatives i necessitats per poder-los donar resposta.
Hem de conèixer com resol la competència problemàtiques similars, per poder detectar punts forts i punts febles, oportunitats i riscos.
Hem de saber com es prepara l'Organització que impulsa el projecte per poder donar-li resposta.
Si ja està decidida la tecnologia, hem de conèixer que ens permet i què ens impedeix, per tal que les solucions que proposem puguin dur-se terme en el termini i el cost previst.
Cal no perdre mai de vista que objectius del client i necessitats de l’usuari són les guies que han de marcar tot el projecte i que la resta de informació ha de servir per poder-hi donar resposta.
Hi ha diverses maneres d’assolir aquest coneixement. Destaquem alguns exemples:

a) Entrevistes a usuaris
- Entrevistes a usuaris interns per conèixer les necessitats de l’organització.
- Entrevistes a usuaris finals per conèixer expectatives i necessitats.
Les entrevistes han d’estar ben preparades per evitar que es converteixin en una carta als reis, ja que en tal cas no ens serviran al projecte i a més generarem unes expectatives que després no podrem complir.
Hi ha moltes tècniques que ajuden a fer una entrevista productiva, una d'elles és el cardsorting.
Desplagament de post-it 
Cal que la mostra d’usuaris a entrevistar sigui representativa i que els grups no siguin massa amplis (8 a 12 persones).
No hem de sobredimensionar el nombre entrevistes, també en aquest cas funciona la regla del 80/100, en que per assolir el 80 cal un esforç raonable i en canvi per assolir el 20 restant, l’esforç es multiplica exponencialment i correm el risc de quedar infoxicats.

b) Competència
Hem de veure com resol situacions similars la competència directa i alguns webs d'altres móns que puguin ser exemplars.
Fragment d’exemple de comparativa
La comparativa ens servirà tant per analitzar continguts i funcionalitats que fan servir tercers per tal de veure si són d’interès pel projecte, com per veure com resolen funcionalitats i continguts concrets per tal de trobar la millor solució.
Quan detectem què fan servir tercers, també detectarem què no fan servir, la suma d’aquestes dues informacions ens ha de servir per detectar oportunitats, ara bé que la competència no abordi una funcionalitat concreta ens pot indicar una oportunitat o bé una amenaça (pot ser que no hi sigui per què no ha funcionat).
Les conclusions d’aquesta comparativa ens serà de gran ajuda per preparar les entrevistes als usuaris i poder veure si les seves necessitats concorden amb les nostres previsions.

c) Selecció de continguts i funcionalitats
Quan obrim la definició del projecte a tercers ens trobem que hem de decidir -d’entre totes les funcionalitats que poden tenir sentit- quines són les que han de desenvolupar-se i quines han de quedar a la nevera.
Fragment d’exemple. Taula per comparar funcionalitats
Per tal de fer la selecció amb un criteri objectivable és recomanable confrontar les diverses funcionalitats per la seva aportació als objectius del client i a les necessitats dels usuaris en front del cost de desenvolupament i manteniment.
Sembla clar que entre dues funcionalitats de valor similar, la que té menys impacte econòmic ha de ser la que es dugui a terme.  
Aquest procediment ens ajudarà a quadrar el llistat definitiu de funcionalitats i continguts a desenvolupar respecte el pressupost i el termini pel desenvolupament.


Aquest procés per què tingui èxit s’ha de dur a terme col·laborant estretament amb l’equip del client.
Evidentment, no tots els projectes demanen aquest procés, moltes vegades el client sap el què vol i simplement hem de matisar per ajustar-lo als objectius i usuaris, altres vegades el projecte és prou obvi i per tant les funcionalitats en són conseqüència directe, però en projectes complexos, aquest procediment ens serà de gran ajuda per donar en el clau.


Propera entrada


A la propera entrada parlarem del primer punt del procés: 
Immersió i anàlisi de l’entorn, en el cas d’un projecte que aborda un web existent.


Entrades anteriors de la sèrie: Metodologia de la comunicació digital


I- Esquema conceptual

II- Procés metodològic

Entrades relacionades

- Tota la sèrie: Necessitem un web nou. Per on comencem?

- Vull un web ben fet

- Tota la sèrie: Com escriure a Internet

L'equip de wordweb

La solució per a la PIME